A.F. Rådgivning
Sjukersättning · SGI · Sjukpenning

Tillbaka till startsidan (klick)
den


Samlade punkter & länkar

För kännedom listar jag nedan en del punkter som kan vara viktiga att känna till och samlade länkar gällande Försäkringskassan.

Punkter

 • Läkare hamnar tyvärr i konflikt med systemet. De vill vårda patienter och inte bli administratörer och jurister. Mycket viktigt är att beskriva det som är "aktivitetshindrande" i förhållande till arbete i nuvarande jobb men även reguljärt i hela landet.

 • Många av mina kunder och läkarna är irriterade på att inte få kontakt med eller besöka Försäkringskassan. Om du har fått ett avslag om ersättning är du inte längre ett ärende för Försäkringskassan. De har ju bedömt dig som frisk.

 • Normalt förekommande arbete innebär att arbetsförmågan ska prövas mot annat arbete, kanske lättare, var som helst i landet, oavsett plats, vilken utbildning man har eller ens om det finns ett arbete. Det blev en mer skärpt bedömning från förra årsskiftet.
  1. För att krångla till det för Försäkringskassan måste läkaren i läkarintyg klart ange att arbetsförmågan är nedsatt OAVSETT ARBETE.

 • Funktionsnedsättning anger vilken kroppslig funktion som är nedsatt av sjukdomen. Aktivitetsbegränsning graderar konsekvenserna av den funktionsnedsättning som sjukdomen ger. Det är alltså aktivitetsbegränsningen som påverkar arbetsförmågan och inte funktionsnedsättningen.

 • Försäkringskassan kräver för att bevilja sjukersättning att alla rehabiliterings- möjligheter/åtgärder ska vara uttömda. Läkarna är dåliga på att förstå hur viktig skillnaden på habilitering och rehabilitering är när det gäller att skriva i läkarutlåtande.
  1. Artikel 26. EU-konventionen; "Habilitering är att en person tränar och får stöd så att den kan göra så mycket som möjligt. Rehabilitering är träning för att lära sig att göra det man kunde förut."

 • I ett ärende skrev läkaren när det gällde prognos för ansökan om sjukersättning "för överskådlig framtid". Försäkringskassan skrev i sitt beslut "Det är inte detsamma som att arbetsförmågan ska vara nedsatt för _all_ överskådlig framtid". Alltså oerhört noga med ord.

 • Om det förekommer flera diagnoser är det viktigt att läkaren anger att det finns en samsjuklighet. Samsjuklighet är en förekomst av olika sjukdomar, skador eller symtom och kan vara en faktor som gör att det inryms i begreppet – allvarlig sjukdom/skada.

 • Försäkringskassan saknar ofta underlag av tilräcklig kvalitet vid beslut om sjukpenning. Alltför många läkarintyg är bristfälliga, uppgifter saknas eller är inte av tillräcklig kvalitet. 73% är ej tillräckliga. 68% saknas arbetsuppgifternas innehåll. Kompletteras ytterst sällan!
  1. Det blir konsekvenser och risk för felaktiga beslut. Riksrevisionen anser att det är anmärkningsvärt att de obligatoriska uppgifterna i det medicinska underlaget saknas i så stor utsträckning eller är bristfälliga, SAMT ATT KOMPLETTERING SKER I SÅ LITEN GRAD.

 • Beträffande "inte tillräckliga underlag" skriver Socialstyrelsen;" Båda parter (FK och läkare) har ett ansvar för att i nära samverkan bidra till en process som har patientens bästa som mål.
  1. Det innebär bland annat att om frågor uppstår rörande behandlande läkares bedömning måste dessa hanteras i en konstruktiv dialog. Dialogen bör präglas av en långt gående ambition att nå samförstånd.
  2. Försäkringskassans tjänstemän ska finna stöd i rekommendatioerna när det gäller att förstå läkarens bedömning i de medicinska underlagen. En central ambition med detta är att kvaliteten i dialogen de två aktörerna emellan ska förbättras.

 • Vid ansökan om sjukersättning är det mer vanligt än ovanligt att det blir ett avslag. När beslut kommer gäller att ompröva beslutet inom två månader. Vid avslag, som också är mer vanligt än ovanligt, överklagar man till Förvaltningsrätten.
  1. Detta tar ytterligare två månader. Den överklagan ska skickas till Försäkringskassan som avger ett yttrande till Förvaltningsrätten. Detta yttrande skickas till "dig" för att du ska få yttra dig över FK,s yttrande. Därefter beslut från Förvaltningsrätten.
  2. Om avslag - begära prövningstillstånd hos Kammarrätten. Detta tar även ytterligare två månader. MEN GE ALDRIG UPP FÖRRÄN SISTA INSTANS HAR SAGT SITT. DET HANDLAR OM DIN FRAMTID OCH DU MÅSTE, TROTS BESVÄR ORKA.

 • Fullfölj processen med att ompröva och överklaga till sista instans. Och framförallt - se till att ha riktigt bra medicinska underlag. Är du inte nöjd med din läkare så byt! Det visar sig att läkare tyvärr hamnar i konflikt med systemet..

 • I diagnoser av psykisk karaktär, t ex Fibromyalgi och liknande, är tolkningen av känslor alltid subjektiva och präglas av psykologi, hur man själv tolkar och beskriver sina känslor. Tillsammans med få objektiva observationer gör detta frågan svårgripbar.

 • Ångest - Ångest är inte bara en upplevelse av rädsla och oro utan också i hög grad en kroppslig raktion där både somatiska och autonoma nervsystemet är i obalans. Kroppsliga symtom är muskelspänning, hjärtklappning och diffusa smärtor.

 • Från 181:a dagen ska du prövas mot hela arbetsmarknaden, dvs hela landet.

 • Fram till dag 180 prövas om du kan utföra någon form av arbete på din ordinarie arbetsplats.

 • De första 90 dagarna har du rätt till sjukpenning om du inte klarar av ditt vanliga jobb.

 • Du får behålla sjukpenningen om du inte klarar av något slags arbete. Är du mycket allvarligt sjuk kan du få sjukpenning utan tidsbegränsning.

Länkar


Behöver du hjälp med ditt sjukförsäkringsärende?
KONTAKTA MIG

Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501
tel: 0702 - 56 24 91Copyright © 2018 A.F. Rådgivning. Alla rättigheter reserverade.

A.F.
Rådgivning

Sjukersättning · SGI · Sjukpenning

den

Samlade punkter & länkar

För kännedom listar jag nedan en del punkter som kan vara viktiga att känna till och samlade länkar gällande Försäkringskassan.

Punkter

Länkar


Tillbaka till startsidan (klick)


Behöver du hjälp med ditt sjukförsäkringsärende?

KONTAKTA MIG ↴

Alex Firat
E-post: info@afrad.se
Godkänd för F-skatt och moms SE900329533501
tel: 0702 - 56 24 91


Twitter:


Copyright © 2018 A.F. Rådgivning. Alla rättigheter reserverade.